Barnförsäkring

Självklar försäkring för sina barn. Speciellt som barn inte har någon socialförsäkring genom de allmänna socialförsäkringarna då dessa är beroende av att anmäld inkomst finns till försäkringskassan. Försäkringen är via Euro Accident.

Trygg tillvaro både för föräldrar och barn Många lever i tron att barn är försäkrade via förskolan och skolan. Vanligen gäller inte dessa försäkringar om något händer på fritiden. Därför är det bra att teckna en barn- och ungdomsförsäkring som kan ge ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar.

Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med men en skada som uppkommer till följd av olycksfall eller sjukdom kan få stora konsekvenser och förändra vardagen för hela familjen. En barn- och ungdomsförsäkring ger ett bra skydd och ett ekonomiskt tillskott som kan göra skillnad om oturen skulle vara framme. Euro Accidents barn- och ungdomsförsäkring gäller dygnet runt.

 

Sjuk & Olycksfallsförsäkring

Denna försäkring utgör grundsten i varje individs personliga skydd och också den försäkring som vi oftast har skadeutbetalningar från. Försäkringen är via If.

Ett olycksfall är en skada som orsakats av plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse orsakats av yttre våld på en bestämd plats och tidpunkt. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringen lämnar ersättning för läke-, rese-, tandskade-, hjälpmedels-, rehabiliterings- och merkostnader, sveda och värk, medicinsk och ekonomisk invaliditet samt dödsfall till följd av olycksfall. Olycksfallsförsäkringen innehåller även en krisförsäkring som ger 10 behandlingstillfällen för akut psykologisk kris. Innehåller ingen åldersavtrappning för medicinsk invaliditet.

Vid skada var vänlig kontakta oss på Auris. Därefter kommer du att bli kontaktad direkt av If.

 

Olycksfallsförsäkring utan hälsodeklaration

Först och främst för dig som inte klarar hälsodeklarationen gällande Sjuk & Olycksfallsförsäkringen. Via If

Om du drabbas av en skada kan din vardag dramatiskt förändras. En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk trygghet, vilket kan underlätta livet i en svår situation.

Om du efter ett olycksfall får en bestående nedsatt kroppslig funktion, ett handikapp, kallas det för medicinsk invaliditet. Då får du ekonomisk ersättning från olycksfallsförsäkringen. Det kan underlätta om du till exempel behöver göra omställningar i livet efter olycksfallet. Ersättningens storlek beror på invaliditetsgraden, som fastställs i procent av en läkare.

Vid skada var vänlig kontakta oss på Auris. Därefter kommer du att bli kontaktad direkt av If.

Olycksfallsförsäkring

Först och främst för dig som inte klarar hälsodeklarationen gällande Sjuk & Olycksfallsförsäkringen. Försäkringen är via Euro Accident.

En olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men den försäkringen gäller inte om något händer på fritiden. Försäkringen omfattar kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig och oförutsedd händelse.

 

PrivatAccess - Sjukvårdsförsäkring

Inte minst viktig för nyckelpersoner och egna företagare då sjukskrivningar och väntan i vårdköer kostar stora pengar i form av förlorade inkomster för såväl individen som företaget. Försäkringen är via Euro Accident.

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess ger snabb och enkel tillgång till privat specialistvård för att minska väntetider i syfte att förkorta sjukfrånvaro. PrivatAccess vårdgaranti ger tillgång till privat specialistvård inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.  Euro Accident garanterar vård av hög kvalitet

EAs Sjukvårdsupplysning & vårdplanering, Ring: 0771-10 50 10

(från utlandet: + 46 470 76 56 50)

 

Kritisk sjukdomförsäkring

Vid en diagnos på en livshotande sjukdom vill man inte fundera på sin ekonomi. Försäkringen Kritisk sjukdom ger ekonomiskt stöd i en svår stund.

Råkar man ut för en svår sjukdom som t ex. cancer, hjärtinfarkt eller stroke innebär det stora förändringar i livet. Försäkringen innebär ett välkommet ekonomiskt stöd i en tid då kraft och fokus bör ligga på annat än pengar.

Försäkringen betalar ut ett skattefritt engångsbelopp motsvarande det tecknade försäkringsbelopp. Via Nordeuropa Liv & Hälsa.

Exempel på ytterligare sjukdomar som täcks är dövhet, Parkinson, alzheimer, förlamning, blindhet m fl.

 

Livförsäkring

En bra tumregel kan vara att ha livförsäkring med ett totalt belopp motsvarnade respektive försäkrades totala lånesumma, detta gäller speciellt lån för boende, där bostaden skall finnas kvar för de/den efterlevande. Försäkring via Euro Accident.

För den som har försörjningsansvar är det bra att känna till att det allmänna samhällsskyddet inte tar långsiktigt ansvar för de efterlevande när man dör.

En livförsäkring med barnskydd ger dina nära ett ekonomiskt andrum vid dödsfall.

Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den som du valt som förmånstagare. Ett ekonomiskt tillskott som kanske betyder att dina nära inte behöver flytta eller ta stora beslut i en svår situation

 

Livförsäkring med förtidskapital

Livförsäkring med förtidskapital är speciellt viktigt för dig som saknar komplett sjukförsäkring mot inkomstbortfall vid icke tidsbegränsad sjukersättning (förtidspensionering), eftersom ersättning från försäkringskassan sjunker kraftigt i denna situation. Vi på Auris kan upplysa dig om ditt behov. Försäkring via If.

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära ekonomisk trygghet när du avlider. En livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut vid dödsfall till förmånstagare.
 

Förtidskapital
Försäkringen ersätter med ett engångsbelopp vid arbetsoförmåga beräknas nu av arbetsoförmåga före du fyllt 60 år på sammanlagt 30 månader under en 36 månaders period, detta på grund av sjukdom eller olycksfall eller om du beviljas minst 50 % sjukersättning från Försäkringskassan.

Förtidskapitalet reduceras med 3%-enheter per år från 30 års ålder. Ersättningens storlek bestäms av tecknat försäkringsbelopp, din ålder då rätten till ersättning inträder samt grad av bestående nedsatt arbetsförmåga.

 

Trygghetskapital

Trygghetskapital är speciellt viktigt för dig som saknar komplett sjukförsäkring mot inkomstbortfall vid icke tidsbegränsad sjukersättning (förtidspensionering), eftersom ersättning från försäkringskassan sjunker kraftigt i denna situation. Vi på Auris kan upplysa dig om ditt behov. Via If.

 

Sjukförsäkring

Bra komplement till dig som endast har kollektivavtalad sjukförsäkring då denna ej täcker lönen upp till 90 %. Detta gäller såväl privatanställda som offentligt anställda. Via If.

 

Sjukavbrottsförsäkring

Särskilt viktig för företagaren som är beroende av att kunna arbeta för företagets överlevnad. Försäkring via Euro Accident.

Vi erbjuder en Avbrottsförsäkring för små och medelstora företag.  Den träder i kraft då försäkrad är borta på grund av Olycksfall eller Sjukdom och täcker företagets fasta kostnader.

En sjukavbrottsförsäkring säkerställer att du kan fortsätta betala dina löpande och återkommande kostnader, även under din frånvaro. Medarbetarnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostnader som en sjukavbrottsförsäkring täcker.

 

Olycksfall +65

Plötsligt drabbas du av ett olycksfall och din trygghet, ekonomiskt och i vardagslivet, förändras. Att själv gå ut med hunden, laga mat, kratta löv eller gå på toaletten är kanske inte längre en självklarhet. Med V.I.P. Olycksfall +65 får du ett brett ekonomiskt och medicinskt skydd, med privat sjukvård och dedikerad vårdplanering, om du drabbas av ett olycksfall. Försäkringens syfte är att ge dig möjlighet till att bibehålla din livskvalitet i så stor utsträckning som möjligt om olyckan är framme.

 

Auris Försäkring & Pension
Besök: Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö
Post: Box 3004, 200 22 Malmö
Växel 040-45 09 00