Klagomål

Om du som kund inte skulle vara nöjd med den service du erhållit är det viktigt att du berättar det för oss. Du ska först och främst kontakta din rådgivare.

Om du fortfarande skulle vara missnöjd med en tjänst som bolaget har tillhandahållit, skall du inkomma med en skriftlig redogörelse till bolagets klagomålsansvarige (Erik Larsson Holmander) avseende de omständigheter och/eller det handlande som föranlett klagomålet. Du bör även skicka med relevanta handlingar (kopior) samt namnge den rådgivare som du har haft kontakt med.

 

Skrivelsen skickas till:

Auris Försäkring & Pension AB
Att. Klagomålsansvarig Erik Larsson Holmander

Hjulhamnsgatan 3
211 34 Malmö

 

Vi kommer att behandla ditt ärende snarast möjligt. Om vi bedömer att inte kunna klarlägga, utreda och besvara klagomålet inom 14 dagar från att det skrivelsen inkommit till oss, kommer vi att underrätta dig skriftligen med angivande av ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar.

 

Vår målsättning är att samtliga klagomål ska behandlas på ett snabbt, effektivt och kundvänligt sätt.

Om du önskar en extern vägledning i ett klagomål kan du vända dig till:           

Konsumenternas Bankbyrå (www.konsumentbankbyran.se)                         

Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se)

 

Om du vill få ditt ärende prövat externt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Auris Försäkring & Pension
Besök: Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö
Post: Box 3004, 200 22 Malmö
Växel 040-45 09 00